Blagajna elcom euro 50te mini

Skupaj s prevzemom subjekta v letu 2014, subjekt, katerega prodaja za delo fiziènih oseb, ki ne opravljajo poslovne dejavnosti in pav¹alni kmetje, ni presegla 20 000 PLN letno, ni bila odgovorna za evidentiranje prodaje na uradih za registracijo. Kako so se spremenili ti recepti? Ali je potrebna finanèna blagajna v gostinskih objektih?

Od leta 2015 se omenjeni predpisi ne uporabljajo veè za ljudi, ki vodijo majhne bari, prostore s pripravljeno hrano in kabine s »hitro hrano«. Pri pregledu veljavnih zakonskih doloèb to tudi ne velja za subjekte, ki opravljajo storitve vzdr¾evanja v stacionarnih gostinskih obratih. Gre za tiste, ki svoje storitve dajejo sezonsko. Podobna kakovost obstaja tudi za subjekte, ki za pripravo hrane uporabljajo zunanje uporabnike.V klubu s spremembo predpisov v letu 2015 so vsi zavezanci, ki se ukvarjajo z gastronomskimi storitvami, vsak dan obvezni uporabljati blagajno pri prodaji. V sodobnih zadevah velikost prostorov ni pomembna, èe gre za isto veliko restavracijo ali manj¹i bar, èe deluje sezonsko ali celo leto. Polo¾aj ne presega dose¾enega prihodka.Pomagati je treba z dejstvom, da je zakonodajalec pomislil na èas za uvedbo tak¹nih blagajn v gostinstvu. Zato je bilo treba blagajno v gostinski hi¹i uvesti najpozneje do 1. marca 2015. Do zadnjega dne so ¾eleli blagajno hitro impregnirati, programirati, pripraviti za branje in tudi poroèati davènemu uradu. & nbsp; V blagajno je treba namestiti tudi programsko opremo za gastronomijo z ostalimi stopnjami DDV za izdelke iz bogatih kategorij. & nbsp; & nbsp; To je bil kljuèni pogoj za 90-odstotni popust pri nakupu blagajne.

V primeru zagotavljanja gostinskih storitev, da davèni zavezanec do 31. decembra 2014 ni presegel omejitve prometa (20.000 PLN, je morala blagajna najpozneje 1. marca 2015 vstopiti v svojo vlogo. Ko pa je davkoplaèevalec z majhno gastronomijo pred 1. januarjem 2015 presegel mejo prometa, da bi se sprostil iz blagajne, vendar ne v decembru, ampak novembra, je morala fiskalna blagajna priti do 1. februarja 2015.Omeniti velja tudi obveznost uvedbe blagajn za prehrambene objekte, odprte po 1. januarju 2015. Na teh podroèjih je treba blagajno doloèiti v dveh mesecih, konec meseca, v katerem je bila pripravljena prva gostinska storitev.