Jezikovnih spretnosti in zaslu ka

Konsekutivno tolmaèenje bo verjetno prevedeno kot oblika simultanega tolmaèenja, dejansko sta v resnici dve popolnoma novi vrsti prevodov. Konsekutivna interpretacija je zadnja, da tolmaè meni, da je poleg govorca, poslu¹a njegov

Igra o vodenju podjetja

Ustvarjanje drugaènega imena je obièajno dolg seznam obveznosti, ki jih je treba uporabiti. Dober poslovni naèrt in finanèno ozadje nista vse, prihodnji podjetnik mora opraviti tudi veliko formalnosti, tudi v davènem

Depresija faze

Vse bolj sli¹imo za problem, s katerim se sooèa velika kolièina poljske dru¾be, namreè problem depresije. Mnogi od nas ne ¾elijo priznati, da karkoli se zgodi z njihovim du¹evnim zdravjem. Praviloma

Blagajna in fiskalni tiskalnik

Èas je, da so blagajne obvezne z zakonom. Potem obstajajo elektronske naprave, ljudje registrirajo prodajo in zneske davka, ki izhajajo iz prodaje na debelo. Delodajalec se lahko za to kaznuje z

Onesna evanja zraka in vzroki

V vseh industrijskih in industrijskih panogah, kjer dobièek tehnolo¹kega procesa proizvaja prah in razliène neèistoèe, je potrebno uporabiti primerne in varène sisteme za zbiranje in odvajanje prahu.

Opra¹evanje proizvodnega okolja, ki nastane

Otro ka oblaeila adidas

Resnièna nevarnost eksplozije se pojavi v primeru pra¹nega zraka z razliènimi vrstami prahu. Potem so lahko iz lesa, finega premogovega prahu ali pra¹kastih barv. Pri uspehu velikih pripomb lahko do eksplozije

Fiskalna blagajna ikea

Veliko ljudi zapusti odprtino, tako da to, kar je poceni, ni nujno zdravo. Torej je kakovost odvisna od vrednosti. V tem primeru je veliko resnice. Znano je, da èe ¾elimo doseèi