Delo prevajalca rybnik

Prevajalec je ¾enska s filolo¹ko izobrazbo, ki lahko zaradi znanja dveh jezikov ustno ali pisno prevaja iz izvornega jezika v ciljni jezik. Proces prevajanja ne zahteva le prepoznavanja in interpretacije besedila, temveè tudi mo¾nost komunikacijske artikulacije njenega naèela v neznanem jeziku. Zato je poleg jezikovne kompetence v prevajalski stroki dobro usmerjena v preprosto delo, obstaja pomembno in celovito znanje ter sposobnost hitrega pridobivanja znanja in navajanja na to. Poleg visokih vsebinskih kompetenc mora prevajalec navdihovati tudi zaupanje na obeh straneh komunikacije.

Tolmaèi olaj¹ajo komunikacijoTolmaè sodeluje pri omogoèanju komunikacije s prevajanjem govorjenega ali znakovnega jezika, kar omogoèa pogovor med dvema sogovornikoma, ki ne moreta pogovarjati v trenutnem jeziku. Med prevajalskimi prevajalskimi storitvami v prestolnici so posebej priljubljene tolmaèenje in konsekutivno tolmaèenje. Soèasnost vpliva na tok brez predhodno pripravljenega besedila, ki je izdelano hkrati z izjavo govorca. Velika sreèanja in konference so najbolj priljubljena situacija, ko se uporablja simultano tolmaèenje. Tolmaè je v zvoèno izolirani kabini, kjer poslu¹a govornik preko slu¹alk in hkrati deluje na prevodu, ki ga udele¾enci poslu¹ajo prek glasovnih slu¹alk.

Konsekutivno tolmaèenje je vse manj priljubljenoKonsekutivni tolmaè ima nekoliko poenostavljeno nalogo, ker opazi govor z uporabo posebnega snemalnega sistema in ¹ele nato govori besedo govorca v ciljnem slogu. Vèasih je bil enak tipièen naèin ustnega prevajanja. Danes obstaja oblika, ki je izrinjena s simultanim tolmaèenjem, ki zaradi razvoja tehnologij postaja vse bolj pogosta. Konsekutivno tolmaèenje se ka¾e tudi kot praktièno, saj je zaradi zamude v sezoni potrebno zapisati govor, traja dlje èasa, da se izvirno besedilo predvaja v ciljnem jeziku. Medosebne spretnosti, potrebne v poklicu tolmaèa, so lep spomin, odlièna sposobnost koncentracije in sposobnost dela pod pritiskom.