Eksplozija iphone 6

Eksplozija govori o zelo moèni reakciji oksidacije ali razgradnje, ki ¹teje za hitro izgorevanje vnetljivih plinov, hlapov, vnetljivih tekoèin ali prahu ali vlaken v ozraèju, kar povzroèa povi¹anje temperature ali pritiska skupaj z udarnim valom in akustiènim uèinkom.

Eksplozija ima delo v popolnoma doloèenih pogojih, tako da je koncentracija gorljivega goriva v natanèno doloèenem razponu, ki se imenuje mo¾nost eksplozije. Koncentracija gorljivega v mo¾nostih eksplozijskega prostora ne bo povzroèila eksplozije. Èe ¾elite ustvariti eksplozijo, obstaja potreba po nekaj energije, ki lahko pobudnik tak¹ne elemente, kot so iskre, ki so nastale med delom organizacije in elektriène gradnje, elementi naprave segrejejo na veliko visoke temperature, atmosferske in elektrostatiène razelektritve. Ta energija se imenuje nizka v¾igna energija in doloèa, kako obèutljiva je energija kondenzatorja v elektriènem obmoèju, katera raztopina lahko vname me¹anico in raz¹iri plamen pod doloèenimi preskusnimi pogoji. Naprave za za¹èito pred eksplozijami so protieksplozijsko varne naprave, ki so namenjene za uporabo na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

Vrednost najmanj¹e energije v¾iga je parameter, ki bo omogoèil analizo nevarnosti eksplozije, ki izvira iz virov, ki se pojavljajo na doloèenem obmoèju, kot so elektriène, elektrostatiène iskre, iskre, ki izvirajo iz kapacitivnih ali induktivnih elektriènih vezij, kot tudi mehanske iskre.

Gorivo mora biti spojina z oksidantom, za zaèetek zgorevanja pa je potrebno spro¾ilno sredstvo. ©e slab¹e je, èe spro¾ite eksplozijo prahu kot eksplozija plina. Plin se zaradi difuzije spontano prevaja z vsebino, zato nastajanje oblaka prahu zahteva mehansko me¹anje. Zmanj¹anje prostora eksplozije je naklonjeno nasilju eksplozije in v uspehu prahu velja za dejavnik, ki prispeva k njegovemu nastajanju. Med plini so lahko oksidanti namesto kisika, npr. Fluor. Tekoèine, ki so oksidanti, vkljuèujejo perklorna kislina, vodikov peroksid in med trdnimi snovmi so: amonijev nitrat, kovinski oksidi. Goriva so predvsem vse tekoèine, plini, pa tudi trdne snovi.