Elan genitalnih organov

Vaginalna biocenoza je diagnostièno vpra¹anje, ki bo ocenilo èistost vagine, njeno biologijo, floro in razmaz. Biocenoza so mikroorganizmi, ki se pojavijo v vaginalnem epitelu, ki delujejo na pravilno delovanje reproduktivnih organov ¾enske. Najpomembnej¹e je ¾ivljenje ustrezne biocenoze, dobièek pa vsebuje kirur¹ke posege, neupo¹tevanje higiene, hormonske ravni, nenadzorovano uporabo antibiotikov in spolne navade.

Remi BlostonRemi Bloston - Naravni naèin za boj proti najveèji nevarnosti za zdravje, aterosklerozo!

Vaginalna biocenoza raèuna na sprejetje brisa v naèrtu za testiranje izloèanja. Zaradi moènega opazovanja, katere vrste mikroorganizmov ¾ivijo v genitalnih mo¾nostih in niso odkrili nobeni patogeni ali vnetja. Biocenoza najverjetneje obstaja brez zdravni¹ke napotitve. ®enska naj bi ta model ustvarila ¹e posebej, kadar se poleg nje pojavijo simptomi vnetja, ki jih spremlja vaginalni srbenje, izcedek iz no¾nice in vnetje seèil. Pri tej vrsti pomoèi je pomembno uspe¹no kontrolirati potek vaginitisa. Ne morete uporabiti nobenih vaginalnih zdravil ali jemati antibiotike v katerikoli obliki nekaj ur pred testiranjem. Prav tako je treba prekiniti spolne stike dva dni pred naèrtovanim pregledom. Meseèna krvavitev iz rojstne linije je tudi razlog, zakaj se ne morete pribli¾ati biocenozi. Tudi pri samem pregledu vaginalno biocenozo opravi ginekolog na ginekolo¹kem stolu. Bris, bris vulve ali seèil pridobimo z uporabo tanke ¾ice ali tampona. Vpra¹anje je neboleèe, vendar lahko imate vnetje nekaj nelagodja. Za dobro, da ne ¾ivi dolgo, saj le nekaj minut. ®ica z izcedkom iz no¾nice se pregleda pod mikroskopom na mestu, kjer se odkrijejo kakr¹ni koli patolo¹ki mikroorganizmi. ®al je invazivni pregled, ki ga lahko nosite in se vrnete k na¹im naravnim dol¾nostim. Dober rezultat, ki ga prièakuje vsak èlovek, mora pokazati prisotnost bakterij, ki proizvajajo kisline. Èe obstajajo ene bakterije in bele krvne celice, vam priporoèamo drugo fazo. Od tretje ravni, je majhen razvoj bakterijske flore in veliko kolièino patolo¹kih mikroorganizmov. V èetrtem krogu pa so glivice in vaginalni tristomeri.