Esej o zasvojenosti

Nekateri menijo, da je napaèno misliti, da nove oblike odvisnosti veljajo le za neomejeno u¾ivanje psihoaktivnih snovi. Za milijone ljudi je izèrpavajoèa zasvojenost nadaljevanje gradnje interneta. Odvisnost od interneta temelji na preprostih urah brskanja po svetovnih spletnih straneh in obse¾nem delu na razliènih socialnih omre¾jih. To vpliva na uporabnika ne samo z de-poudarjanjem (tako, da se loèi od problemov vsakdanjega ¾ivljenja, ampak tudi negativno vpliva na njegovo bitje v resnièni realnosti.

Ta pojav je ¹e vedno relativno novPogosto zasvojenost iz interneta povzroèa motnje v psihofizièni industriji in slabi sposobnost medosebne komunikacije in ekonomske uèinkovitosti posameznika. Èeprav je odvisnost od interneta na Poljskem ¹e vedno razmeroma razlièen pojav in ¹e vedno primanjkuje denarja za financiranje resnih raziskav te bolezni, vsi podatki ka¾ejo na velik obseg tega resnega pojava. Zdravljenje patolo¹ke skrbi z virtualnim svetom je podobno pri zdravljenju drugih odvisnosti. Prvi korak je spoprijeti se s problemom preobremenitve virov raèunalni¹kega omre¾ja. Potem, in morate poskusiti omejiti lastnost iz WWW kartic.

Kaj poènejo bolniki?Zmernost je koristna v vseh delih ¾ivljenja. V tem dejstvu se zasvojenost zaène tam, kjer prehaja zdrav razum. Psiholo¹ke posledice motenj èasovnih razmerij, povezanih s èasom, porabljenim za internetne kartice, so nebesedne in verbalne komunikacijske motnje in depresija, ki jih povzroèa pomanjkanje internetne povezave. Odvisniki se sistematièno umikajo iz dru¾benega delovanja. Njihovo virtualno podroèje postane njihova navidezna navidezna ravnina. Njegovi nepozabni viri popolnoma absorbirajo èas, vèasih pa motijo naravni dnevni cikel poèitka in trajanja. Takrat je ¹kodljiv va¹im odvisnikom, saj deluje tako v labilni koncentraciji hormonov, glukoze in drugih snovi, ki so bistvene za pravilno delovanje telesa. Zasvojenost z internetom pribli¾uje zaposlene vsem starostnim skupinam. Zato morate nadzorovati kolièino èasa, porabljenega pri gradnji, tako da naravnemu uporabniku interneta ni treba postati deloholik.