Finaneno poroeilo volilnega odbora volivcev

Zaradi sprememb v resoluciji o DDV, ki je zaèela veljati 1. januarja 2015, so fiskalne blagajne nepogre¹ljiv element, ki je osnova za poravnavo poslov. Èeprav ne sme vsaka oseba, ki ustanovi gospodarsko kampanjo, to storiti.

Odvzem obveznosti obvezne blagajneRegistrske blagajne niso potrebne za uspeh ljudi, katerih letni nakupi ne presegajo 20.000 PLN, obveznost gotovine pa velja samo za podjetja, ki prodajajo blago posameznikom in kmetom. Hkrati morajo podjetja, ki vsebujejo namen poravnave z uporabo blagajn, registrirati vsako transakcijo, ki so jo pridobili po nakupu blagajne. Podjetja, ki so med letom presegla nakupe v vi¹ini 20 tisoè zlotov, bi morala zaèeti bele¾iti dobièek z uporabo blagajne po dveh mesecih, pri èemer prièakujejo, da bodo presegli omenjeni limit. Finanèni sindikati ¹e nimajo podjetij, ki opravljajo izobra¾evalne, finanène, zavarovalne in telekomunikacijske storitve.Olaj¹ava za nakup gotovineNakup blagajne je veè sto zlotov, vendar lahko podjetnik, ki kupi blagajno, zna¹a do 90% nakupne vrednosti, medtem ko odbitek ne sme presegati 700 zlotov. Za pridobitev tak¹nega odbitka mora podjetnik, ki je kupil blagajno, vrniti pisno izjavo o uporabi blagajne v neposrednem davènem uradu, preden jo uporabi, pri èemer navede kraj uporabe z nakupom blagajne in potrdilo o skladnosti z zahtevami za zapisovalne naprave skupaj z zakonom o DDV. Vendar pa se lahko oprostitev nakupa blagajne izgubi, ko se blagajna ne servisira. V skladu z zakonom je treba naprave, ki registrirajo prodajo, servisirati vsaj enkrat na vsakih 25 mesecev v specializiranih slu¾bah.Kot blagajna je tudi obvezna kopija izdanih potrdil (za 2 leti in dnevna, tedenska in meseèna (za 5 let od konca obraèunskega leta, v katerem so bili izdani. Seveda mora blagajnik izdati originalne raèune strankam.