Ga enje gasilca sam

Med poskusi ga¹enja po¾arov veliko ljudi refleksno posegajo po vodi. To je najpreprostej¹e in bolj modno sredstvo za ga¹enje. Vendar gasilci in gasilci ne odloèajo vedno o tem. Izbira sredstva za ga¹enje ¾eli iz strojenega materiala.

Pena za ga¹enje po¾arovPo¾ar iz pene med drugim gasi med po¾ari vnetljivih tekoèin, kot sta bencin ali alkohol. Pena ni mogoèe uporabiti za ga¹enje goreèih alkalijskih kovin ali elektriènih instalacij in vse, kar govori z vodo. Po drugi strani pa imajo gasilni pra¹ki naj¹ir¹o uporabo.Glede na njihovo sestavo jih je mogoèe uporabiti za ga¹enje skoraj vsakega pomembnega materiala. Gasilni plini, med katerimi je najbolj priljubljen ogljikov dioksid, so dobri pri ga¹enju po¾arov premoga, koksa in ¾vepla ter kovin, kot so kalij, natrij, kalcij, ¾elezo in cink. Po drugi strani pa voda popolnoma izpolnjuje svojo nalogo v stiku z goreèimi organskimi trdnimi snovmi, na primer lesom, papirjem, premogom, slamo.

Ga¹enje s paro - para kot sredstvo za ga¹enje po¾araPara je podobna pari kot ga¹enje po¾ara. Verjetno ¾ivijo kaznovani v primerih izgorevanja le teh materialov. Glavna razlika med paro in vodo je v tem, da se voda lahko uporablja kjerkoli, pare pa le v zaprtih stanovanjih z zmogljivostjo do 500 kvadratnih metrov. V te¾jih stanovanjih je delovanje paru neuèinkovito. Za ga¹enje po¾arov je treba poznati ne le gasilna sredstva, ki so dovoljena za druge snovi, temveè tudi njihovo resnico in jih prenesti na obmoèje po¾ara.