In vitro nfz

In vitro oploditev vkljuèuje kombinacijo jajène celice in sperme zunaj ¾enskega telesa. Za in vitro zdravljenje lahko pari uporabljajo pare, ki so poroèeni ali v neformalnih odnosih.Indikacije za in vitro so:1. zmanj¹ani parametri sperme (ne glede na razlog,2. nezmo¾nost indukcije ovulacije,3. obstrukcija jajcevodov,4. endometrioza,5. neuspeh z uporabo drugih oblik asistirane reprodukcije, \ t6. nezmo¾nost doloèanja vzrokov neplodnosti.Ena najzanimivej¹ih klinik za neplodnost na Poljskem je klinika In vitro Krakow.Potek zdravljenja je razdeljen na trenutke.Prvi datum je zavezujoè za oba partnerja, treba je opraviti vso medicinsko dokumentacijo o zdravljenju neplodnosti. Ob takem obisku se opravi zdravni¹ki pregled in pregled ¾ensk. Èlovek dobi napotitev za obèutljiva iskanja.Pri naslednjih obiskih zdravnik izbere tehniko in vitro oploditve na podlagi rezultatov raziskave. Èe bo predstavil trenutni primer, bo opravil nadaljnje podrobne raziskave.V nadaljevanju mora ¾enska opraviti hormonsko stimulacijo. Sedanji projekt je poveèati ¹tevilo zrelih oocitov. Zdravnik naroèi ultrazvok in poskuse, zaradi teh uèinkov pa doloèa datum zbiranja jajènih celic za oploditev in vitro.Na doloèen dan pacient zaradi pomanjkanja poroèa kliniki. Nekaj èasa je pod anestezijo. Partner pa se obrne tudi na kliniko v naèrtu, da seme spravi na posebej pripravljenem mestu v kliniki.V laboratoriju se ¹est zbranih jajènih celic pribli¾a spermi. Tako nastanejo zarodki.Oplodne jajène celice se vstavijo v inkubator, kjer se razvijejo dobri pogoji.Eden ali dva zarodka se vzamejo za oploditev in ju damo v maternièno votlino, da lahko tam gnezim.Po oploditvi mora bolnik mirno ¾iveti. Priporoèa se tudi spolna abstinenca, dokler se ne opravijo testi noseènosti. Po 12 dneh se bolnik obrne na kliniko v okviru raziskovalnega projekta, ki doloèa raven HCG, ki potrjuje noseènost.