Inteligentni sistem razsvetljave

Sistemi zasilne razsvetljave imajo v industriji veliko osebo. V proizvodnih halah, kjer zaposleni upravljajo stroje z razpolo¾ljivimi gibljivimi deli, lahko v primeru nenadne pomanjkanja svetlobe ostanejo trajno po¹kodovani in celo ogro¾eni. V èasu izgube elektriènega napajanja bodo naprave prenehale delovati, vendar se bodo motorji, ki se pospe¹ijo do visokih obratov, konèali ¹ele po nekaj sekundah od prekinitve trenutnega uèinka.

Remaxin VEIN

Tudi pri sodobnih strojih, kjer se uporabljajo sistemi, ki samodejno zavirajo delo premikajoèih se delov po odklopu napetosti, njihovo vedenje skoraj nikoli ni takoj¹nje. Da bi se izognili takim dogodkom, je treba uporabiti sisteme zasilne razsvetljave. Razlikujejo se v razliènih vrstah, vendar je naloga vsakega od njih, da ohrani osvetlitev prostora za doloèen trenutek po izpadu elektriène energije. Zahvaljujoè temu lahko zaposleni varno ustavijo stroje in v primeru po¾ara zapustijo stavbo.

Najbolj priljubljen sistem zasilne razsvetljave, ki ni primeren za industrijo, ampak veè v stanovanjskih klubih, so posebna svetila. Okvir za zasilno razsvetljavo ima vgrajeno majhno baterijo, ki pri dobrih monta¾nih delih shranjuje elektrièno energijo. V èasu nenadnega izpada elektriène energije posebno elektronsko vezje preklopi napajanje svetilke na hitrost baterije. Luèka sveti, dokler se baterija ne izprazni. Sistem svetilk ima nekaj pomanjkljivosti, ki so uporaba majhnih baterij, le nekaj deset, vèasih pa le nekaj minut razsvetljave.

Novi teoretièni sistem za industrijsko uporabo raèuna na zagotavljanje dodatnega prostora, kjer so name¹èene velike baterije in kontrolni sistemi. Uporabite lahko tudi generator, zaradi èesar lahko ne samo zasilna razsvetljava lahko teèe veliko ur, ampak bo energija bogata tudi, da lastne naprave, kot dokazilo o raèunalnikih ali nekaterih strojih.