Kliniene raziskave eu

Direktiva ATEX v poljskem pravnem redu je bila uvedena 28. julija 2003. Zgrajujejo izdelke, ki so namenjeni za delo v obmoèjih, ki jim grozi eksplozija. Izdelki morajo izpolnjevati stroge zahteve, ki se ne uporabljajo za varnost, ampak tudi za varovanje zdravja. Direktiva ATEX vsebuje postopke za ugotavljanje skladnosti.

V ozave¹èenosti o doloèilih zadevnega normativnega akta je raven zavarovanja in poleg tega povezana s sedanjimi postopki ocenjevanja osrednje povezana s stopnjo ogro¾enosti okolja, v katerem bo naprava delovala.Direktiva ATEX doloèa stroge zahteve, ki jih mora izdelek izpolnjevati, da bi se lahko povezal na potencialno eksplozivnih obmoèjih. Kak¹no obmoèje pa je? Najprej govorimo o rudnikih s èrnim premogom, kjer obstaja izjemno veliko tveganje eksplozije metana ali premogovega prahu.

Direktiva ATEX ima podrobno delitev opreme na kakovost. Dva sta. V zgodnjem razredu se izberejo naprave, ki se v podzemlje odvzamejo v rudniku, vendar na povr¹inah, ki so lahko izpostavljene eksploziji metana. Drugi del je omejen na naprave, ki se uporabljajo na èudnih mestih in ki jih ogro¾a eksplozivna atmosfera.

Ta direktiva doloèa bistvene zahteve za vso opremo, ki deluje v obmoèjih eksplozije metana / premoga. Vendar se v usklajenih pravilih zlahka najdejo skupnej¹e zahteve.

Opozoriti je treba, da morajo biti naprave, podobne tistim v potencialno eksplozivnih atmosferah, oznaèene z oznako CE. Oznaki mora slediti identifikacijska ¹tevilka prigla¹enega organa, ki mora biti velika, vidna, stalna in èitljiva.

Priglasitveni organ preveri celoten nadzorni organizem ali eno opremo na toèki, ko zagotavlja sodelovanje s trenutnimi naèrti in zahtevami direktive. Ne smemo pozabiti, da bo od 20. aprila 2016 sedanjo direktivo nadomestila novo naèelo ATEX 2014/34 / EU.