Kolesarske poti nemeija

Program enova je metoda razreda ERP, ki omogoèa poveèanje uèinkovitosti podjetja.Zaradi bolj¹e oblike in nadzora nad procesi v imenu se zmanj¹uje neuèinkovitost rabe virov.Naèrt omogoèa uporabo najrazliènej¹ih Microsoftovih sistemov - okna & nbsp; 10.Mo¾no ga je uporabljati na poljubnem ¹tevilu mobilnih naprav. Iz pametnih telefonov in na taktilnih tablicah.Sistem enova365 nudi priroèen vmesnik, dogovor z na¹o zakonodajo, poslovno znanje in enostavno posodabljanje.Programska oprema je odprta struktura. Vsak element podpira dani vidik poslovanja. Takrat obstajajo, med drugim, dejavnosti, povezane z upravljanjem èlove¹kih virov, obraèunom plaè, finanènimi evidencami, izdajanjem raèunov, upravljanjem skladi¹èa, prodajo, zalogo in knjigovodstvom.Vsaka izbira modulov gre za prilagodljivo prilagajanje ponudbe poslovanju podjetja.Podjetje ponuja tri nakupovalne modele:- nakup licence za programsko opremo, ki ohranja lastni¹tvo kupca in omogoèa prihodnje posodobitve. Mo¾nost je idealna za podjetja, ki uporabljajo najem.- izposoja programske opreme v primeru naroènine za uporabo izbranih modulov sistema.Idealna mo¾nost za ¹ibka in mala podjetja.- zakup sistema in infrastrukture, ki ima najem modula skupaj s stre¾niki, posodobitvami in varnostnimi kopijami. Preizku¹en sistem za blagovne znamke, ki ne ¾elijo vlagati v objekte IT.

Ponudba obstaja v treh funkcionalnih tipih.Obstajajo tri razlièice - srebro, zlato in platina.Srebrna razlièica je namenjena malim podjetjem z veè polo¾aji. Ima razpolo¾ljive funkcije.Zlata razlièica za malèke in mala podjetja, ki potrebujejo nekaj deset izvodov programa. Ta zmo¾nost programa omogoèa veèstransko razmejevanje in ponuja definicijo funkcij.Platina je namenjena tudi malim in bogatim podjetjem.Ponuja veèopravilnost tudi mo¾nost raz¹iritve s svojo lastno funkcionalnostjo.Primeri nakupnih cen modulov enova (brez DDV:- enova365 HR Plaèe - 1666 PLN (srebrna razlièica, 3738 PLN (zlata razlièica- davèna knjiga enova365 - 630 PLN (srebrna razlièica- trgovalna knjiga enova365 - 2863 PLN (zlata razlièica- raèuni enova365 - 266 PLN (srebrna razlièica, 613 PLN (zlata razlièica

Cenik enova v platinski skupini je predmet individualnih pogajanj.