Mini blagajna elzab

Podjetniki, ki izvajajo gospodarsko kampanjo, v kateri uporabljajo blagajne, morajo poskrbeti za ¹tevilne zahteve. Pijaèe med njimi so obveznost, da imajo papirnate zvitke s kopijami potrdil v obdobju, doloèenem v pomembni uredbi, ki je bila z letom 2013 podalj¹ana.

Do 31. decembra 2012 je na podlagi Odloka ministra za finance iz leta 2008 veljalo prehodno obdobje, po katerem naj bi se kopije potrdil skrile za obdobje dveh let. Od zaèetka leta 2013 se je shranjevanje prejemkov iz blagajne spremenilo in podalj¹alo za pet let. Davkoplaèevalci, ki so v letu 2013 prijavili prodajo na fiskalne zneske, bi morali kopirati potrdila o prodaji za leto 2012 in 2011, medtem ko je mogoèe prej¹nje kopije potrdil trajno unièiti. Prav tako se morajo zavedati, da morajo arhivirane kopije prejemkov iz leta 2013 veljati za leto 2018, zaradi tega, da nastalo petletno obdobje obstaja od konca koledarskega leta, v katerem poteèe rok za plaèilo davka.Zakaj je èas petih let shranjevanje kopij davènih potrdil? Prviè, ker je èas zastaranja davène obveznosti le pet let.Obstaja veliko strahov in potrebno je arhiviranje kopij potrdil s strani velike dr¾ave. Ministrstvo za finance meni, da je petletno obdobje naloga za pravilnost davènih poravnav. Kopije prejemkov so edini dokaz, ki dokumentira prodajo, njeno vrednost in davène stopnje.Vendar pa potovanje zaslu¾i dejstvo, da èeprav je zakonodajalec navedel doloèeno raven za arhiviranje izvodov zvitkov s finanènimi potrdili, ni navedel kakovosti, v kateri bi jih bilo treba ohraniti. Najcenej¹e fiskalne blagajne v Krakovu shranjujejo papirnate raèune. Bolj pomembne z raz¹irjenim modulom imajo mo¾nost arhiviranja elektronskih potrdil. Prav tako je treba opozoriti, da celo dejstvo, da je finanèna dejavnost brez likvidacije, ne izvzema podjetnika iz zakonske obveznosti, da hrani kopije potrdil iz blagajn.