Modna revija

To soboto je bila razstava najnovej¹e kolekcije lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so zahtevali, da preverijo, kaj so oblikovalci konèali za sezono. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Predstava je bila izpopolnjena v naj¹ibkej¹i temi in vse je bilo narejeno brez ovir. Ob zdravljenju smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Za njihovo delo so uporabljali samo zelene in zraène tkanine z moènimi, barvitimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so imeli rad zraène, barvite majice iz kvaèkanja. Med njimi so vplivali tudi èipke, romantiène obleke in bluza z nakitom in vezenim bikinijem. Za poletne obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim pletene klobuke z debelimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in lepimi cvetovi.Po predstavi je bila dra¾ba lepe poroène obleke, ki je bila pogosto ustvarjena za novo prilo¾nost. Obleka je bila dana osebi, ki je morala ostati anonimna. Poleg tega je bilo prodanih nekaj oblaèil iz najbolj modne kolekcije. Prihodki iz te dra¾be bodo prejeli v bli¾nji otro¹ki dom. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène dobrodelne in funkcionalne akcije. Njeni lastniki so ¾e veèkrat predstavili svoje izdelke za prodajo in ko je bil predmet dra¾be celo obisk katere koli tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka pri¹la na dom ¾e na vrhu maja. Poleg tega je napovedal, da blagovna znamka razmi¹lja o odprtju spletne trgovine, v kateri bi bile znane zbirke, razen v stacionarnih obratih.Poljska oblaèilna blagovna znamka je eden najbolj zdravih proizvajalcev oblaèil na svetu. V dr¾avi je malo tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, v tem èasu pa so v glavnem najbolj¹i krojaèi, krojaèi in arhitekti. Vsakiè, to podjetje daje zbirke v dogovoru z odliènimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke u¾ivajo tako visoko priznanje, da se tisti, ki so pripravljeni v enem jutru, pred zaèetkom trgovine pripravljajo v majhnih vrstah. Te zbirke se dogajajo tisti dan.Uèinki te dru¾be ¾e vrsto let u¾ivajo velik pomen tako med potro¹niki kot tudi na obmoèju in v tujini. Ko pi¹em o njej, ni prav, da ne omenjamo ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela in ki jih uporabljajo, da so rezultati najvi¹je vrednosti.

Oglejte si na¹o trgovino: Pregrada, oblaèila za enkratno uporabo