Mondeo mk3 svetilke

Na domaèem trgu se LED ¾arnice in LED linije svetilk igrajo ¹e bolj priljubljeno in bolj pogosto zamenjujejo tradicionalne fluorescenène sijalke, ki se poèasi zaènejo premikati s polic. Zakaj se svetlobne ¾arnice z vodilnimi linijami ukvarjajo s tako veliko udele¾bo v poljskem svetu in zakaj jih veè mesecev dosega veè ljudi?

Odziv na ta dogodek je zelo preprost. Prviè, trenutne re¹itve postajajo vse bolj priljubljene in dolgoroèno so veliko uèinkovitej¹e za svoj portfelj. Znatno te¾ka sila za visoko priljubljenost LED svetilk in okoljskih dejavnikov, ki so vse pomembnej¹i za vse veè ljudi.

Enostavne fluorescenène sijalke, ki so danes prisotne, so enake od najbolj obièajnih svetlobnih virov, s katerimi vsak dan vzamemo. Ledne linearne svetilke se ne zbirajo dobro v industrijski svetlobi, ampak v starih pisarnah. Priljubljenost fluorescentnih svetilk v tej luèi je opremljena s ¹tevilnimi novimi funkcijami. Najprej so za Led re¹itve znaèilna dokaj veèja gotovost kot tradicionalne in obièajno uporabljene ¾arilne raztopine. LED ¾arnice oddajajo veliko manj toplote in se ukvarjajo z veliko hitrostjo ¾ivljenja (kar je posebna prednost za ¾enske, ki ne ¾elijo zamenjati ¾arnice. Sodobne LED svetilke nam dajejo veè mo¾nosti za èrpanje iz mnogih drugih barvnih temperatur.

Seveda te re¹itve predstavljajo tudi nekatere posebno praktiène pomanjkljivosti. LED ¾arnice zahtevajo zapletene svetilke, ki se na ¾alost lahko nana¹ajo na ¹ir¹e stro¹ke. Svetila ¾elijo biti istoèasno name¹èena v posebnih stabilizacijskih in v¾igalnih sistemih. Omeniti je treba tudi, da je metoda teh orodij v doloèeni kolièini odvisna od temperature okolice. LED ¾arnice imajo zelo resne snovi, kot je ¾ivo srebro, zato moramo razmi¹ljati o njihovi pomembni odstranitvi.

Velik in intenziven razvoj razsvetljave pa pomeni, da se pomemben del teh napak po ¾elji zmanj¹a, tehnologija LED svetilk pa se nenehno premika naprej. Sodobne svetilke z elektronskimi programi so skoraj popolnoma spremenile uporabnost linearne razsvetljave, zato imamo med drugim na prodajnih policah ¹e vedno veliko izdelkov tega modela.