Nakup avtomobila po 1 juliju 2015

Pri sprejemanju sklepa o nakupu avtomobila bi morali najprej razmisliti, ali pa bomo iskali popoln standard zase v avtohi¹ah ali pa bomo uporabili zbirke komisije. Obe re¹itvi ustvarjata lastne znaèilnosti in pomanjkljivosti, ki bosta med nami koristili, odvisni od na¹ih individualnih preferenc in finanènih zmo¾nosti. Najveèja prednost rabljenih avtomobilov in tudi pomanjkljivost novih je njihova vrednost. Zahvaljujoè dejstvu, da so cenej¹i od avtomobilov neposredno iz dnevne sobe, lahko model kupimo tudi za vi¹ji razred za najbolj¹i znesek. Vrednost avtomobila iz salona takoj zaène padati. Po enem letu se zmanj¹a za skoraj 30 odstotkov, po treh letih pa ga bomo lahko porabili le za 40 do 50 odstotkov nakupne cene. Padec cen je ¹e posebej drastièen v primeru zelo dragih avtomobilov, ki se uporabljajo kot luksuzno blago. Zato je najpomembnej¹i nakup triletnega avtomobila. Praviloma tudi niso izkori¹èeni in njihova vrednost glede na dejansko ceno in stanje avtomobila je najbolj¹a. Nakup starega vozila (èeprav je vèasih zelo poceni se lahko izka¾e za usodno odloèitev. Prviè, poraba za spremembe se lahko konèno izka¾e za bolj prijetno kot avtomobil sam. Drugiè, lahko u¾ivamo ¾rtev goljufa, ki prikriva razliène napake in uèinkovita dejstva pred nami, kot na primer, ko poteka kilometrina.

Prednost novih vozil je zagotovo, da lahko prosto izbiramo notranjost in barvo. Tudi najmanj¹e podrobnosti lahko izberemo glede na na¹e zahteve in ¾elje. Nakup avtomobila iz dodatne roke nam ne dovoljuje, da izberete na koncu ¹ir¹ega, da se zapletete v nekaj pomembnih vlogah. Velika izbira, ki jo ponujajo saloni, je v tem èasu izpolnila prièakovanja tudi najbolj zahtevnih voznikov. Avto, kupljen v salonu, ima jamstvo, ki je nedvomno prednost, vendar vkljuèuje tudi nove stro¹ke. Obvezni smo financirati popravila, ki izhajajo iz normalnega obratovanja, in da ne bi izgubili tega jamstva, jih moramo izpolniti v poobla¹èenih salonih, kjer so veliko dra¾ji. Nakup avtomobila je operacija, v kateri moramo nositi vzrok ne le njegove vrednosti, ampak tudi potencialne stro¹ke, ki so povezani z njegovim prevzemom. Pri nakupu avtomobila v salonu zagotavljamo, da ne bomo prevarani glede njegovega videza, in bo z lahkoto izgubil denar, zato bo vsaka prodaja za nas neugodna. Èe hitro sprejmemo odloèitev o nakupu rabljenega avtomobila, se lahko razkrije kot brezdimni vrtinec in denar, ki ga damo na trg, se bo izkazal za precej zapravljenega kot investiran. Morali bi jo imeti, da bi gledali na njegovo usodo in vedenje z enim nezaupanjem do osebe, od katere jo kupite. Za¾eleno je, da gre za dokazano komisijo, ki ustvarja moèno mnenje. Obstaja zagotovilo, da ne bomo ¾rtev sleparja. Pazljivo ocenite svoj finanèni naèin. Novi, èeprav rabljen avtomobil je najbolj smiselna mo¾nost, èeprav je to specifièna zadeva, za katero menimo, da je najbolj zanimivo zdravilo za nas.