Napaka blagajne 30

Prodajalci imajo skrbi in raziskave o blagajni. Vendar ne gre vse po va¹ih lastnih povratnih informacijah in kot bi ¾eleli. Blagajna je stroj - elektronska naprava, ki vèasih ne uspe.

raèunPreden se navadimo na prodajo na kolièino, preteèe premalo èasa. Èeprav je treba priznati, da nam jedi slu¾ijo veliko dela. Preberejo èrtne kode in nato natisnejo potrdilo ali raèun. No, samo ... potrdilo ali raèun? Stvar je bila majhna in nepomembna, vendar ni res. Lahko si postavimo vpra¹anja, kaj naj stranki da raèun na fiskalni znesek ali na raèun. Strokovnjaki hitijo z doplaèilom - pravijo, da bi morali izdati potrdilo o prejemu, vendar stranki dati raèun. Pomembno je, da izdajanje raèunov za fizièno ¾ensko, ki ne vodi podjetja, ali za kmeta pav¹alista, ne oprosti prodajalca od obveznosti registracije prodaje na blagajni. Konec koncev lahko stranka zahteva raèun - potem mu je izvirnik izroèen.

https://neoproduct.eu/si/formexplode-inovativen-nacin-za-izgradnjo-misicne-mase/Formexplode Inovativen način za izgradnjo mišične mase!

prejemuKaj je torej s potrdilom? No, fiskalni raèun se doda zadnji kopiji raèuna, ki ostane v dokumentaciji davènega zavezanca. v sedanji obliki se bomo izognili dvojnemu plaèilu davka za dano prodajo. Potrdilo je dokazilo o prodaji. Potrdilo o prejemu, natisnjeno na blagajni, je pogosto dostavljeno, pri èemer je treba izdati raèun. Prav tako velja v primerih, ko gre za ogla¹evanje izdelka, ki je predstavljen kot pomanjkljiv, ali pa preprosto ne izpolnjuje prièakovanj kupca. Potrdilo je tudi garancija. V nasprotju z videzom je ta segment papirja - izpis iz poljske valute, zelo pomemben dokument. Elzab fiskalni tiskalniki so pri tiskanju tako raèuna kot raèuna.Pogosto zmanj¹ujemo raèun, ga spreminjamo. Vendar, èe je nakup nekaj dragocenega, je vredno imeti potrdilo o tem, kje se hrani. Smejala sem se z veliko ljudmi, ki so z dobro maziljenje vna¹ali raèune v denarnico. Toda videl sem tudi ljudi, ki so prejemali potrdilo o prejemu, in so preprièani, da je izdelek, ki so ga kupili za nekaj èasa v dana¹njem poslovanju, star. Torej je za potrdilo dejstvo, da so dali za tisto, kar dose¾ejo v vreèki, za prihodnost je osnova za zadnjo, da poskrbi za izdelek.