Nevarnost eksplozije chomikuj

Pomembne neskladnosti v pravnih aktih, ki povezujejo varnost v dr¾avah Evropske unije, zlasti v bli¾ini nevarnosti eksplozije metana in premogovega prahu, so povzroèili, da so se odloèili za njihovo zmanj¹anje z oblikovanjem ustrezne direktive. Zato je bila direktiva ATEX oblikovana v obmoèju obmoèij, ki so neposredno izpostavljena eksploziji.

Znamka tega pravnega dokumenta izhaja iz franco¹èine, ki dobesedno zveni v atmosferiEksplozivno. Pomembna naloga teh informacij je bila, ko je najveèje tveganje zmanj¹anje eksplozije metana ali premoga v nevarnih obmoèjih. V sedanjem sistemu se dokument, ki se preveri, v veliki meri nana¹a na za¹èitne sisteme in naprave, ki se uporabljajo v potencialno eksplozivnih obmoèjih. Govorim tudi o elektriènih napravah.V skladu s pravnimi doloèbami direktive ATEX lahko nevarnost eksplozije v zgoraj navedenih prostorih nastane zaradi skladi¹èenja, izdelave in uporabe snovi, ki lahko nadaljujejo z domnevno eksplozijo v primeru, da so povezane z zrakom ali s svojo lastno snovjo. V okviru teh podlag je mogoèe omeniti zlasti vsako vnetljivo tekoèino in njihove pare, kot so alkoholi, etri in bencini. Poleg tega lahko vkljuèite vnetljive pline, kot so butan, propan, acetilen. Druge podlage so imele in vlakna, kot so kositrni prah, aluminijev prah, lesni prah in premogov prah.Èeprav je nemogoèe opisati vse, kar je izbrano v tem dokumentu. Zato je treba pri prouèevanju tega normativnega akta na splo¹no omeniti, da vpliva na polne pogoje in prièakovanja glede na sloge in orodja, podana v eksplozivnih povr¹inah. Vendar pa lahko podrobne smernice dose¾emo s tujimi materiali. Ne smemo pozabiti, da novi materiali, ki urejajo obmoèje eksplozivnih con z metanom ali premogovim prahom, ne morejo biti v nasprotju z direktivo ATEX.Biti mora in mora biti, da morajo biti vse naprave, ki se uporabljajo na nevarnih obmoèjih, ustrezno oznaèene s CE, kar pomeni, da je naprava, ki mora opraviti postopek ugotavljanja skladnosti, ki jo izvede prigla¹ena oseba.

Nova direktiva o re¹itvi (ker je tako doloèena informacija ATEX v primeru, da naprava v eksplozivni atmosferi ne izpolnjuje zahtev, ka¾e, da lahko dr¾ava èlanica sprejme ukrepe za razveljavitev take opreme.