Odgovornost raeunovodje zaposlene na podlagi pogodbe o zaposlitvi

Lani, v nasprotju s podjetji, po vsem svetu smo morali delati z velikimi raèunovodskimi napakami. Te dru¾be so te napake sku¹ale skriti, kar je povzroèilo strast in ogorèenje med gosti.Zaradi raèunovodskih napak niso prejeli plaèila za november in so prejeli nadomestilo ¹ele januarja.

Nesprejemljivo je, da ne dobite preveè za nakup krapov ... Ne razmi¹ljam preveè, da bi organiziral poèitnice - pravi eden od zaposlenih novinarju na¹ega èasopisa.Dejstvo, da so v novembru mened¾erji ene izmed dru¾b obljubili na¹im zaposlenim resniène vavèerje, ki so zna¹ali do 20% povpreène meseène plaèe, dodaja ogenj. Motivirani s temi besedami, so delavci ves mesec vse bolj sestavljali svoje cilje, zaradi katerih je dru¾ba dosegla 5-odstotno poveèanje trka z dobièkom v zadnjem mesecu.Na obljubi o opravljenih in opravljenih bonih ...Na ¾alost je takrat v poljski dr¾avi pri¹lo do izjemnega primera, v tem èasu jih je bilo veè. Nekateri zaposleni nameravajo uveljavljati svoje zahteve na pravni podlagi tudi v tej vlogi, da zaprosijo za od¹kodnino. Ne èutijo drugaène perspektive kot "vojna" s podjetjem, ki je nesolventno.Kaj se zdi vedno, da se izognemo tak¹nim napakam v perspektivi? V zadnjem projektu bo morda potreben optima raèunovodski program. To je slog na raèunalnikih, ne samo raèunovodje, ampak tudi mened¾erji. Omogoèa vam naèrtovanje vseh zdru¾itev nalo¾b in omejitev trenutnega tveganja. Igra, ta program, zahvaljujoè vgrajenim temeljem znanih in on-line recenzij, nenehno optimizira dejavnosti ljudi, ki ga sprejemajo. Èe je potrebno, je bilo v obdobju, ki je navedeno, da so bili prenosi spro¹èeni na napaène ¹tevilke raèunov. Veè je v obliki opomnika o tem, kaj bi bilo zdaj treba izvesti, da bi obdr¾ali vodjo nalo¾enega urnika.Sedanji program se uporablja v zahodni Evropi, kjer je pridobil veliko ¹tevilo podpornikov. To je praktièno brez napak, zahvaljujoè podatkom, shranjenim vsakih deset sekund v danem razmi¹ljanju, ne bomo izgubili rezultatov va¹e knjige, tudi èe je bil tok izkljuèen.