Odsesovalne naprave in zbiralniki prahu

Vreèke za prah, zahvaljujoè ¹iroki paleti filtrskih vreèk iz novih dokumentov, tudi z nenavadnimi velikostmi in velikim èistilnim sistemom, ki se zaènejo od mehanskega do sistema za izpihovanje in izberejo umazanijo s stisnjenim zrakom, najdejo njihovo uporabo skoraj v nekaterih panogah, kjer je problem s slabim zrakom prihajajo v industrijo.

Zelo priljubljeni - modularni filtri, ki se v glavnem uporabljajo v lesni in pohi¹tveni industriji, opravljajo svojo vlogo dobro in pri odstranjevanju drugih vrst prahu, npr. Papirja, plastike, itd. kot tudi ¹ibke nepremiène zbiralnike prahu, ki se uporabljajo za posamezne stroje.

VarikosetteVarikosette - Pot do brezhibnih lepih in zdravih nog!

Pra¹ni zbiralniki kartu¹, kljub svoji majhnosti, so oznaèeni z veliko povr¹ino filtracije. Obdelujemo jih na stare in majhne prahove. Separatorji prahu s kanoferom se uporabljajo v industrijski filtraciji z nizko koncentracijo prahu. Zaradi svoje tesne konstrukcije zagotavljajo ¹iroko filtracijsko povr¹ino.

Veliko te¾je merilo predlaganih zbiralnikov prahu nam pomaga izbrati pravi stroj za potrebe potro¹nika. Veliko znanja o va¹i ponudbi lahko dobite na spletni strani ali pa se obrnete neposredno na nas.

Odpu¹ne naprave, ki jih ponujamo, so enostavne v eksplozijsko varni izvedbi, kar pomeni, da je to pra¹na zbiralna enota skupaj s predpisi, ki so vkljuèeni v direktivo atex v EU, in zbiralec prahu atex v angle¹èini.

uporaba:- prah, ¾agovina, lesni sekanci, ki prihajajo iz obdelave lesa- bru¹enje prahu z opilki razliènih materialov- oljna meglica itd.

Vabimo vas, da se seznanite z novim filtracijskim zbiralcem za prah z modularno konstrukcijo, ki bo zaradi stabilne konstrukcije, veèfunkcionalnosti, mo¾nosti uporabe razliènih oblik, naèina praznjenja in èi¹èenja filtrirnih tulcev na¹la aplikacijo tudi v va¹em podjetju in bo ostala èista, pozimi recirkulacijski naèin vrne topel zrak nazaj v dvorano.