Odstranjevanje prahu

Na trgu je ¾e veliko institucij, ki ponujajo nove vrste sistemov za zbiranje prahu za ¹tevilne industrije. Nekatere enote za zbiranje prahu so okra¹ene z vreèastimi filtri. Ti filtri so narejeni modularno. Zahvaljujoè tej obliki se lahko predlo¾ijo na zelo drugaèen naèin. Ti tekstilni filtri omogoèajo, predvsem in predvsem abrazijo zraka in plinov.

Sistemi za odsesavanje prahu je postopek, ki mora odstraniti vse suhe prah, ki nima lepilnih lastnosti in ne more ustvariti eksplozivne atmosfere z zrakom. Ti modularni filtri se lahko uporabljajo med drugim v bituminoznih korporacijah. Poleg tega jih je mogoèe povezati v kotlovnice, steklarsko, keramièno, metalur¹ko, apnenèasto ali livarsko industrijo. Modularni filtri s ploskimi vreèkami gredo v odsesavanje prahu. Delujejo gladko tudi v posebej zapletenih pogojih in dodatno omejujejo vpliv zelo nevarnih zunanjih dejavnikov.Na trgu so tudi ciklonski me¹alni zbiralniki prahu, za katere lahko reèemo, da so v stanovanju in trgovini zelo poceni. Za njih je znaèilno tudi dejstvo, da so zelo koristni pri odstranjevanju prahu. Poleg tega lahko naredijo zelo dolgo èasa, prav tako so praktièno brez te¾av.Med sistemi za zbiranje prahu je treba omeniti tudi dozirne ali zapiralne naprave. Prav tako lahko naletite na aparate za hlajenje plinov. Ta posoda je povezana, kjer temperatura vhodnih plinov bistveno presega temperaturo filtra. Ekonomizatorji pa so naprave, ki imajo mo¾nost pridobiti toplotno energijo.Sistemi za odsesavanje prahu so bolj mehanski zbiralci prahu. Obstajajo zadnje jedi, ki se uporabljajo za ekstrakcijo prahu, pa tudi ekonomiène.Pri sprejemanju resolucije o namestitvi ustreznega naèina zbiranja prahu v va¹em domu bi morala pomoè znatno pomagati. Najprej je treba upo¹tevati vrsto kampanje (storitve / proizvodnjo, kolièino predmeta predelave ali ¹tevilo delovnih strojev. Poleg tega je treba upo¹tevati kolièino pra¹enja. Ustrezen sistem za zbiranje prahu mora biti izdelan iz najlep¹ih oblik materialov, posamezne elemente pa je treba enostavno izdelati in prilagoditi. Blago in priljubljene komponente nikakor ne morejo biti lahko vnetljive in ne morejo biti sestavljene iz snovi, ki se lahko v¾gejo v jasni raztopini.