Opra evanje zraka v var avi

Direktiva ATEX raèuna na zagotavljanje prostega pretoka izdelkov, ki so vsebovani v doloèbah tega dokumenta na trgu Evropske unije. Poleg tega je treba zmanj¹ati ali po mo¾nosti odpraviti tveganje uporabe orodij ali za¹èitnih metod v skupinah, ki jim grozi eksplozija, in katere jedi ali sistemi niso prilagojeni zadnjemu.

Direktiva opredeljuje osnovne atex zahteve v okviru varnosti in varovanja zdravja na eksplozivnih povr¹inah. Te zahteve so povezane predvsem s potencialnimi viri, ki lahko povzroèijo v¾ig naprav v potencialno eksplozivnih obmoèjih. Velja tudi za za¹èitne sisteme, ki se pri eksploziji ustvarjajo samodejno. Pomen teh za¹èitnih slogov je predvsem za ljudi kot najhitrej¹i postanek eksplozije ali za omejitev konca njegovega prenosa. Zahteve Atex se istoèasno povezujejo z varnostno opremo. Aparat si zapomni, da so varno name¹èene naprave in neodvisni za¹èitni sistemi, ki so nastavljeni na razdaljo, ki je ogro¾ena zaradi te eksplozije. Atex zahteve hkrati poskrbijo za dele in komponente, ki niso v stanovanju, za opravljanje neodvisnih funkcij. Vedno so pomembni predvsem zato, ker zagotavljajo varnost delovanja obeh naprav in za¹èitnih metod.Na trg Evropske unije se lahko dajo samo tisti materiali, ki jih pokrivajo zahteve nove direktive o raztopini in ki izpolnjujejo vse te zahteve.Doloèbe direktive ATEX veljajo za povsem nove izdelke, ki se prviè uporabljajo za nakup. Gre tudi za tiste, ki temeljijo na dr¾avi Evropske unije, ko so tudi tiste, ki se uva¾ajo v evropsko skupino.Direktiva ATEX vkljuèuje:- novi proizvodi, ki se izvajajo v EU, \ t- „novi izdelki“, \ t- novih ali rabljenih proizvodov, uvo¾enih iz dr¾av zunaj Evropske unije, \ t- izvirne in "druge" proizvode, ki jih oznaèuje oseba, ki ni njihov pravi proizvajalec.