Opredelitev paragonov

Vsi poznamo majhen kos papirja, ki ga po opravljenih nakupih dobimo od blagajnika. Le malo ljudi ve, katere informacije na raèunu iz blagajne so za nas tako preproste, toda v katerih je mogoèe odkriti njihov pomen, da ne omenjam tega, kar je nedvomno podrobno opisano.

Prva stvar, ki vpliva na nas, je vrednost izdelka - in verjetno je velik uspeh. Stro¹ek nakupa sam po sebi ni vse. Podatki o prejemu iz blagajne nam ka¾ejo, kaj, razen cene samega izdelka, sestavlja vrednost, ki jo moramo plaèati na blagajni. Z drugimi besedami, poleg cene, pri kateri je ¾e vkljuèena mar¾a, so doloèeni tudi zneski posameznih davkov, izra¾eni v odstotkih, in vsi stro¹ki, ki jih cene izdelkov dosegajo v skladi¹èu.

To je samo zaèetek. Drug pomemben element izpisa je naslov trgovine, kjer so kupili tudi davèno identifikacijsko ¹tevilko (NIP. S poznavanjem tega znanja bomo vedeli, na koga raèunamo, èe bomo na primer kupili po¹kodovano opremo ali pa bomo morali vrniti hrano, ki je potekla. Tudi èe prodajni prostor ni nespremenljiv in je to hi¹na vroèa hi¹ica, bomo na tem dokumentu na¹li naslov urada davènega zavezanca tudi z mo¾nostjo, da ga lahko najdemo brez napora.

Oglasi na potrdilu iz blagajne oznaèujejo tudi doloèen èas prodaje. Zato je verjetno eden od najveèjih dejavnikov z vidika potro¹nika. Zahvaljujoè temu dokazilo o nakupu jasno ka¾e, kako smo ga dokonèali in takoj re¹uje vpra¹anja morebitnih negotovosti glede na potrebo po prito¾bi. Zahvaljujoè temu zapisu je potek garancijskega popravila opreme prav tako preprost. Posnet blagajna je idealna za bele¾enje prodaje in tiskanje pravilnih potrdil o nakupu.

Poleg vsebin, namenjenih predvsem strankam, je ogla¹evanje na blagajni¹kem raèunu pomembno tudi za davène urade. Vodenje gospodarske kampanje se sreèuje s potrebo po plaèilu davkov. Iz trenutnega razloga je njegova ¹tevilka natisnjena na potrdilu, ki omogoèa la¾ji nadzor v primeru potrebe po izvedbi.Drugi element, ki ga je treba omeniti, je opis sredstev, s katerimi je bila poravnana transakcija - v gotovini ali s plaèilno kartico. Pomembno izbolj¹a raèunovodstvo in ¹tetje dobièka v davènem uradu.Kot lahko vidite, so oglasi na potrdilu iz blagajne paradoksalno zelo veliki. ©e pomembneje - ne samo za enega, ki ustanovi gospodarsko kampanjo, temveè tudi za same urade in predvsem za samega potro¹nika.