Poveeanje produktivnosti legende

Program enova je ERP sistem, ki je bil zasnovan za podjetja, ki so odvisna od posodobitve operativne uèinkovitosti.Program vam omogoèa dopolnjevanje lastnih modulov, zahvaljujoè katerim bo podjetje udobno izbralo funkcije, ki plaèujejo svoje vloge. Pro¾nost programa omogoèa uporabo nizkih, srednjih in polnih korporacij iz mnogih podroèij trga.

Program omogoèa uvedbo individualnih preferenc velikih uporabnikov, poleg tega pa vam omogoèa prilagoditev funkcij na njihovo mobilnost. Skupaj s potekom podjetja je enovski program sposoben ¾iveti posodobljeno do ¹ir¹e, prav tako pa tudi veliko raz¹irjenih razlièic, zahvaljujoè katerim mo¾nost nemotenega in stalnega razvoja podjetnika trpi zaradi izbire roke.Enova je izjemno kompatibilen naèrt, zahvaljujoè kateremu se lahko prilagodi tudi va¹im tujim filmom in tudi tujim jezikovnim ustanovam, ki temeljijo na na¹em svetu.Enova pregledi strank so najbolj¹a potrditev funkcionalnosti in funkcionalnosti programa. Re¹itev trenutno uporablja veè kot 8.000 poljskih podjetnikov. Zahvaljujoè temu se proces nadzora plesni in uèinkovitosti ustavi z enostavnej¹o moèjo. Program vam omogoèa opravljanje nalog kadarkoli med njihovim ustvarjanjem.Sistem je na voljo v treh razlièicah: lahko ga po nakupu izdelka uporabite na resnici va¹e lastne licence, lahko najamete naèin v ustrezni naroènini ali pa zakupite naèrt in infrastrukturo.Najpomembnej¹e znaèilnosti rezultatov so njegova funkcionalnost, mobilnost, modularnost inteligence in stalno posodabljanje, zaradi èesar je ohranjanje tekoèe prakse zelo dostopno.Na katerih podroèjih se najpogosteje pridobi program enova? So pa veèinoma vsak osebje in na izplaèane plaèe, na splo¹no razume raèunovodstvo, CRM, trgovine, potek dela in BI. Program za nakup za izvedbo ustreznih podsistemov, kot so namizju zaposlenega, ki vam omogoèa nadzor nad zaposlitev, zaposlovanje, delovni èas evidence, izjave, izraèun vseh pristojbin, posodabljanje podatkov osebja, in plaèa. Program je urejena v primarnih segmentih, dodatne namiznih in on-line.Enova program se lahko uporablja tudi v oblaku. Zahvaljujoè temu lahko poveèamo raz¹irljivost in zmogljivost sistema, izbolj¹amo komunikacijo z naroènikom, zni¾amo stro¹ke IT za 10 do 20%, pridemo na naslednje trge, dodamo druga mesta in obna¹anje v vsakem trenutku ter uèinkoviteje uporabljamo delo na daljavo.