Priprave hrane sennik

Vsi ¾elimo vzeti stojnice in jim ponuditi veliko zanimivih jedi. Na ¾alost smo na splo¹no motivirani in pripravljamo se za pripravo na¹ih razko¹nih jedi v preteklosti. Ka¾e pa, da so najbolj praktièni rezultati pogosto najbolj¹i. Zato je vredno razmisliti o pripravi sirove plo¹èe za turiste.

Izbor sirovÈe imamo tak¹no mo¾nost, je vredno slu¾iti sir, narejen iz novih naèinov mleka: kravo, ovèje in kozje. Optimalna re¹itev je tudi, da jih uredimo po regijah. Omogoèila bo istim znanim gostom, da spoznajo jedi iz krajev, kjer niso bili pogosto. Zelo vredno je preseèi tako teoretièni boj in obogatiti prijetno degustacijo z zgodovino vsega, kar je bilo narejeno s siri. Najpomembnej¹a stvar pa je ohraniti red okusov. Na tabli moramo loèiti dobre in blage sire. In to je, da jih napi¹ete tako, da zapustijo ustrezno ureditev.ureditevNa tem obmoèju izdelujemo sir, zaèen¹i z najbli¾jim (najbolje je, da ga uredimo ob 12. uri in postopoma dose¾emo veèje in veèje. Zahvaljujoè temu bodo poljski gostje obèutili precej¹nje razlike v okusu in vonju izdelkov.estetikaSiri lahko vrnemo na specifièno, namensko plo¹èo, ki jo bomo dosegli v veèini trgovin, ki ponujajo namizno posodo. Lahko in nanj uporabimo absolutno stojalo ali leseno desko, ki ima vedno ¾eljo, da se posvetimo le zadnji aktivnosti. Nekateri siri, ¹e posebej tisti, ki dose¾ejo, so daleè v debelej¹ih delcih. Druge lahko postre¾ete na rezine. Rezalniki za sir sira bodo tukaj dragi, kar nam bo omogoèilo, da sir razre¾emo na suhe in varne rezine.PripomoèkiPoleg sira bi morali zaposlenim slu¾iti tudi ustrezne aditive. Obstajajo lahko ore¹èki, oljke, brusnice, d¾em iz rowanov, rozine in suhe marelice. Vsi dodatki so veliko, da se najdejo v svojih skledah, tako da se ne zdru¾ijo s siri, ki jim slu¾imo. V doloèeni ko¹arici vam postre¾emo beli kruh (po mo¾nosti hrustljavi baget ali krekerje.Dobro vinoDobri vini bi morali slu¾iti sirni plo¹èi. Najbolj naraven slog bo ujemanje vina, ki teèe od zadnje regije do sira, ki ga uporabljamo.