Program podpore prodaji

Vsak delodajalec je dol¾an delavcu zagotoviti varne delovne razmere in jih predlagati o neposrednih tveganjih in nevarnostih, ki se me¹ajo z zagotavljanjem dela na enem mestu. Delodajalci morajo poskrbeti za varnost in za¹èito pred eksplozijo in ognjem.

Tipièna naprava, ki se uporablja v oddelku za dvig nivoja po¾arne varnosti in za¹èite pred eksplozijami, so akustièni signalizatorji, imenovani tudi zvoèni signalizatorji. Morajo dati jasna in moèna zvoèna opozorila, ki bodo omenjala nevarne nevarnosti ali, na primer, spreminjanje statusa jedi.Na domaèem trgu je velika izbira razliènih akustiènih naprav. Obstajajo zvoèniki, veètonske sirene, piski in gongi. Naprave so lahko elektriène ali roène. Veèina modelov je uporabna v vgrajenih skupinah. Imajo razlièno velikost, obliko in intenzivnost zvoka.Zelo pomembni so vgrajeni elektronski zvoèniki, ki jih je mogoèe namestiti v odprtine pribli¾no 22,5 mm. Naprave so pritrjene s hrupom na lestvici okrog 80 dB. Namenjeni so za delo tudi v zelo kompleksnih okoljskih pogojih.Veètonska sirena ima 8, 16 ali 32 razliènih tonov in tudi status svetlobe, zaradi èesar je mogoèe opozoriti na opozorilni signal.Sonderji so obièajno kombinirani v ozadju dela. Predvsem v resniènej¹ih industrijskih trgovinah, kjer je nevarnost eksplozije ali po¾ara pomembnej¹a kot na naslednjih mestih. Signali so pijaèa iz tematike informacijskega sistema o grozeèi nevarnosti.