Prvo podjetje kaj in kako

Vsakdo, ki prevzame svoje ime, je zelo preseneèen nad visoko ceno blagajn. Ja, precej èudno je narediti tako preprosto napravo, v primerjavi s celo raèunalnikom, vredno zelo dolgo denarno ¹tevilko. Preseneèenje pa izgine, ko pozorno preuèimo gospodarsko in obèutljivo situacijo v bli¾nji regiji.

Fiskalne blagajne gredo od modela do tisoè, celo do ¹tirih tisoè zlotov. Na Poljskem pa je te¾ko najti eno la¾no in neoznaèeno blagajno, ki ima v prodaji vrednost manj kot tisoè zlotov. Na spletnih dra¾bah lahko najdete rabljene blagajne, vendar jih ne morete vedno sprejeti.

Torej, zakaj so blagajne drage?Razlog za to stanje je v dr¾avni politiki in trenutnem stanju gospodarstva na¹e dr¾ave, velike davke pa tudi velika kolièina birokracije, ki nam jo dr¾ava slu¾i pri poroèanju in izvedbi pripomoèka, povzroèa ogromno poveèanje tr¾ne cene blagajne.Veliko trgovcev v tekoèih obdobjih ne zadr¾uje nakupa blagajn. ®al pa mora zakon od vsake ¾enske, ki govori podjetje, z letnim dobièkom nad doloèenim fiksnim zneskom podrobno registrirati celotno blagovno menjavo. Zadnji razlog je, da veliko ljudi zapu¹èa svoje delo. Za to je koristno ¹tevilo ljudi v davènih uradih.Vlada ni vedno vzrok visoke vrednosti blagajn. Za razliko od tiskalnikov je treba te dodatne naprave izdelati s pomoèjo izjemno visokih sredstev. Obstajati mora pri tiskanju potrdila tisoèkrat na dan.

Drugi sekundarni razlog za te visoke cene so stro¹ki usposabljanja gostov iz storitev blagajne. Èim hitreje imamo blagovno znamko in zaposlujemo nekaj ljudi, tem hitreje moramo vlo¾iti kapital v uvajanje registrskih blagajn v posamezne poslovne vloge. Izhod je zaposlovanje ljudi, ki so opravili tak¹ne teèaje v prej¹njih polo¾ajih, vendar je to izjemno redko.®e nekaj èasa se borimo za zmanj¹anje vrednosti teh naprav, poleg tega pa lahko vsak podjetnik pri nakupu prve blagajne poèaka na odbitek stro¹kov nakupa blagajne do 700 PLN.