Psiholo ke tudije matura

Izbira poklica ne gre za najsvetlej¹e stvari, razen èe èutimo izjemno strast za izpolnjevanje vlog, ki so bile dodeljene doloèeni stvari. ©e veè mo¹kih je sprejetih v psiholo¹ke ¹tudije, ker nas ta stvar vodi v vsak element ¾ivljenja in ¾ivi veliko povpra¹evanje po psihologih v skupinah, klinikah in v medijih, tr¾enju, ogla¹evanju, politiki ali pogajanjih.

Stvar kot psiholog je zelo zanimiva dejavnost, saj je predvsem stvar z ljudmi in vsi imamo svojo edinstveno uganko. V tem poklicu je najpomembnej¹a sposobnost poslu¹anja in tudi nepristranskost. ©e posebej psihologi, ki delajo na klinikah, se vsak dan sooèajo z razliènimi te¾avami, ki zbirajo rev¹èino, alkoholizem, izkljuèenost iz dru¾be ali nasilje v dru¾ini. Nedvomno obstajajo zadeve, ki jih ni mogoèe vedeti ravnodu¹no, v katerih pa se ne morete èustveno vkljuèiti. Edini nasvet je torej pogovor, ki daje posamezniku prilo¾nost, da odvrne potlaèena èustva in dobi mnenje osebe, ki je suha in popolnoma primerna.Eno sreèanje daje jasno mnenje o zastoju, vèasih pa ga vsakodnevno uporabljajo sistematièni obiski. Psiholog, poleg svojega znanja, ki ga uporablja pri sestankih s pacienti, nakazuje in ustrezna podjetja, ki sodelujejo s psiholo¹kim svetovalnim centrom, ki se premikajo po veliki temi, lahko v doloèenem trenutku povzroèijo veliko veè kot en psiholog. Vse pogostej¹i razlog, zakaj se vrnemo k psihologom, je vseprisotni stres, ki nam prepreèuje, da bi pravilno delovali.

Pri otrocih je njegov dejavnik pomanjkanje razumevanja in ¾elje star¹ev, te¾ave v skupini, pomanjkanje poudarka s strani vrstnikov in pogosto te¾ave s stimulansi. Z zamenjavo odraslih se njihove skrbi vidijo v senci poèitka, dolgotrajnega dela, financ in dru¾inskih te¾av. Obisk psihologa je dober zaèetek pozitivnega konca neuspeha in nas èuti, da nismo sami s tem.