Roki za vzpostavitev blagajne v letu 2015

Zdaj, na samem zaèetku, moramo pojasniti, da zapostavljanje in nenavadno izpolnjevanje roka za obvezno revizijo na¹e blagajne nujno povzroèi neprijetno nujnost tako imenovanega olaj¹anja na ravni njegovega (¾enskega nakupa. Omeniti je treba, da so zadnje standardne sankcije izpostavljene tistim davkoplaèevalcem, ki so bili v èasu treh let od dneva odprtja registracije izpostavljeni - pri ustvarjanju in skupaj v zavezujoèem obdobju - obve¹èanje blagajne o obveznem tehniènem pregledu. Recimo, in mimogrede, da se tak pregled opravi s pravilno slu¾bo.

V vsakem primeru je treba obvezno pregledati blagajno pripraviti vsaj vsaki dve leti. Poskrbeti morate za toèno to, kar ti dve leti pomenita v praksi. Pri natanènem izraèunu morate sprejeti zaèetni èas, to je dan, ko je bila dejansko izvedena blagajna ali dan tehniènega pregleda.

https://ecuproduct.com/si/eron-plus-dvojna-moc-za-mocno-erekcijo/

Tako lahko davkoplaèevalci pri nakupu gotovine upo¹tevajo - v besedilu nujnosti pregleda - obdobje dveh let od fiskalizacije naprave. Seveda pa to fiskalizacijo opravlja serviser, specializiran v sodobni smeri. Sam proces fiskalizacije je neke vrste zaèetek delovanja fiskalnega modula blagajne.

Pred nakupom blagajne je vredno ugotoviti, ali je v najbli¾jem centru pridobljen poobla¹èeni servisni center, ki ga lahko dose¾ete z vnosom iskalnika v ustrezno geslo, kot je na primer »blagajna«.

Obvezni pregled blagajne je usmerjen na veè stvari na terenu. Slu¾ba za revizijo dela predvsem za stanje peèata blagajne. Prosi jih, naj se sinhronizirajo z zapisi, shranjenimi v servisni knjigi. Strokovnjak tudi nadzoruje splo¹no stanje stanovanja blagajne. Ocenjuje matièno plo¹èo, fiskalni pomnilnik in fiskalni modul. Hkrati testira tudi pravilnost zaslona za èloveka. Poleg tega preveri program blagajne in razlièico tega programa v besedilu, ki sodeluje z zapisi - spet - v blagajni. Nazadnje, tehnik vnese uradni rezultat pregleda - s potencialnimi zahtevami in opa¾anji - za delo v slu¾bi.Cena pregleda je od sto do dvesto zlotov - za eno blagajno.

Èe bi to operacijo doloèili s tehniènim pregledom, bi lahko ¾iveli varljivo. Zakaj? Razlog za to je, da se v vrstnem redu nadzora pregledajo samo tiste skupine naprav, ki so neposredno odgovorne samo za bele¾enje prometa. Je zadnja smer pregleda.

Obvezen pregled blagajne je nekaj, kar je mogoèe pozorno spremljati tudi na to, na kaj je treba posvetiti posebno pozornost.