Shizofrenija fantazira

Obstaja veliko osebnostnih motenj, katerih izvor je odvisen od mnogih javnih in genetskih dejavnikov. ©izofrenija je sama po sebi med pomembnej¹imi premiki v psihi gostov.

Toda kako izgleda ta du¹evna motnja? Je res tako nevarno?Od zaèetka je shizofrenija vrsta du¹evne motnje. Tip, ki je z njo bolan, je problem s samim seboj, ona vna¹a svet v povsem drugo sredino kot zdrav èlovek. V taki osebi obstajajo te¾ave s pravilnim izra¾anjem na¹ih naèel in uvajanjem, nerazumljivimi so lahko tudi razlogi za njegovo ustvarjanje. Obièajno shizofrenija prizadene mlade pri zrelosti, tj. Dele zgodnje odraslosti ali pribli¾no 20-26 let. Te du¹evne bolezni je te¾ko odkriti. Pojavi se poèasi in poèasi, vendar dejstva lahko vidimo, ker se njeni simptomi pojavljajo hitro, vsak dan. Ne glede na to, ali se bo shizofrenija postopoma dopolnjevala ali pa se bo nenadoma na¹la, se njena aktivacija odvija skozi velike izku¹nje, ki jih povzroèi zunanji dejavnik ali bolezen.

Sodobna medicina v konkurenci s shizofrenijoTrenutno medicina ne pozna natanènih vzrokov za trpljenje zaradi shizofrenije. Vendar pa so raziskovalci opozorili na genetske dejavnike, zlasti na vrsto po¹kodbe v kodi DNK. Simptomi, ki veljajo za najpomembnej¹e za shizofrenike, se prilagajajo stalnemu utrujenosti, apatiji, blodnjam, sli¹nim glasom, osamljenosti in vpletenosti praznine ter motnjam sloga in halucinacij. Èe pi¹emo v sebi, ali je na¹ najljub¹i eden od zgoraj navedenih simptomov, se boste morali obrniti na psihiatra. Po prejemu strokovne pozornosti in (èe je potrebno se bo spodbujalo potrebno zdravljenje.Na internetu je veliko psiholo¹kih testov, tako v polj¹èini kot v angle¹èini, ki nam bodo pomagali pri prvi diagnozi in usodi, èe bomo sposobni shizofrenije. Seveda pa je samo mnenje, ki ga ustvari avtomatiziran osebnostni test, skrt in ne sme temeljiti na va¹em naèrtu za mo¾ne spremembe v na¹i psihi. In verjetno lahko njegov dober rezultat pomaga kot spodbuda, da resno razmisli o obisku zdravnika.