Standardi informacijske varnosti

®e obstajajo tako evropska kot na¹a pravna ureditev v okviru varstva delavcev na mestih, ki so ogro¾ena zaradi eksplozije. Eden od takih evropskih dokumentov je Informacija 99/92 / ES z dne 16. decembra 1999, v bistvu minimalne zahteve, ki na koncu ustvarjajo izbolj¹anje ravni zaupanja in prepreèevanja zdravja delavcev, ki so potencialno izpostavljeni tveganju eksplozivnega ozraèja.

Ta dokument doloèa predvsem zahteve za delodajalca. Prviè, delodajalec mora zagotoviti varnost na¹ih podrejenih, da lahko opravlja obièajne dejavnosti v prostorih. Poleg tega je namenjen prepreèevanju eksplozivnih koncentracij v delovnem okolju. Hkrati prepreèuje vire v¾iga, ki lahko na kakr¹en koli naèin spro¾ijo eksplozijo. Poleg tega to pravilo zahteva zmanj¹anje zelo nevarnih uèinkov eksplozije. Poleg tega v Republiki Poljski obstajajo normativni akti, ki jih urejajo predpisi na zgoraj omenjenem podroèju. Gre predvsem za zakon z dne 29. maja 2003 v zgodovini minimalnih zahtev za zaupanje in higieno delavcev zaposlenih na delovnih mestih, na katerih se lahko zadovolji eksplozivno ozraèje (Uradni list ¹t. 1007 iz leta 2003, toèka 1004 in pravica z dne 8. julija 2010 v zvezi z minimalnimi zahtevami glede zdravja in varnosti pri delu, skupaj z mo¾nostjo eksplozivne atmosfere, ki deluje (Journal of Laws of 2010 ¹t. 138, toèka 931, ki se zaènejo z zgoraj omenjeno direktivo.Varnost pred eksplozijo je odporna proti eksplozijam, ki je vredna ne le trgovine in materialov, ampak tudi za¹èite zaposlenih. Zato je ¹e posebej pomembno, da delodajalci doloèijo potencialno eksplozivna obmoèja. Poleg tega ¾elimo preveriti ¾e obstojeèe protieksplozijske sisteme, ki opravljajo zelo pomembno vpra¹anje na podroèju eksplozijsko varne varnosti. Hkrati je treba razviti besedila, kot so ocena tveganja eksplozije in dokument o za¹èiti pred eksplozijami. Pisanje teh gradiv temelji na pravici ministra za notranje zadeve in slu¾be z dne 7. junija 2010 (Uradni list o zakonih iz leta 2010, ¹t. 109, toèka 719, ki temelji na veljavnih zakonih in tehnièni dokumentaciji ter odlokih ministra za gospodarstvo. z dne 8. julija 2010 (Uradni list ¹t. 138, toèka 931.