Strupeni prah

Proizvodne tehnolo¹ke procese spremlja emisija pra¹nega onesna¾enja, predvsem pri ekstrakciji surovin, drobljenju, mletju, me¹anju in presejanju. Poleg hrupa industrijski prah predstavlja najveèjo nevarnost za zdravje ljudi v tak¹nem okolju.

Zaradi dobièka za zdravstveno fazo raèunamo na:- dra¾ilni prah, \ t- strupeni prah, \ t- alergen prah,- rakotvorni prah, \ t- vlaknasti prah.Glavni pomen v okolju, ki onesna¾uje prah, je uèinkovito prepreèevanje z uporabo zasebne in socialne za¹èite pred prahom.Individualna za¹èita vkljuèuje:- respirator za enkratno uporabo,- polmaske z izmenljivimi filtri in absorberji, \ t- maske z zamenljivimi filtri in absorberji, \ t- èelade in za¹èitne nape.Kolektivna za¹èita pred prahom vkljuèuje: prezraèevalne in prezraèevalne sisteme, sisteme za ekstrakcijo prahu, prostostojeèe puhala in ventilatorje.Naprave za odsesavanje prahu raèunamo na: stare in mokre zbiralnike prahu.Najpogosteje uporabljani zbiralniki prahu so: usedalne komore, zbiralniki prahu s klaso filtracije, cikloni in multicikloni, elektrostatièni filtri, mokri zbiralniki prahu.Odlagalne komore so enake od najni¾jih zbiralnikov prahu z nizkimi stro¹ki gradnje. Pomanjkljivost tega pristopa je slaba uèinkovitost odstranjevanja prahu, zato se obièajno uvajajo v kombinaciji z lastnimi zbiralci prahu. Filtracijski zbiralniki prahu predstavljajo veliko uèinkovitost. Uvedeni v keramiènem in metalur¹kem sektorju so ena najbogatej¹ih metod odpra¹evanja. Zbiralci mokrega prahu uporabljajo vodo v objektu, da nevtralizirajo nastali prah. Stranski uèinek je odpadna voda, ki nastane zaradi prenosa onesna¾evalcev na tekoèino. Za potencialno eksplozivna obmoèja je potrebna posebna re¹itev, za katero morajo biti naprave za odstranjevanje prahu ATEX certificirane.Izbira naprave za odstranjevanje prahu je na voljo v industriji in pri doloèenih tveganjih.