Tehnieno stanje elektriene napeljave

Natanèna doloèitev obsega in videza bremen je obvezna za analizo tehniènega stanja opreme, izbiro materialov, doloèitev vzrokov po¹kodb ali tezo o spremembah in oskrbi.

V sistemu z zgoraj navedenim uporabljamo numeriène metode za specifièno doloèanje nivoja obremenitev v sodobni metodi konènih elementov.Metoda konènih elementov lahko deluje tudi na statiène in uèinkovite elemente. Pri dinamiènih dogodkih je kljuèno vpra¹anje na primer hitrost sprememb obremenitve, trenje in medijski tokovi. Meseèni izraèuni se priporoèajo bolj pri doloèanju vzrokov okvar in po¹kodb.Tipiène analize, povezane z izraèunom mej, se nana¹ajo na:- preverjanje stanja napetosti in deformacij v objektu, ki doloèa kritiène kraje, \ t- prilagoditev stanja v naèrtu za zmanj¹anje intenzivnosti strukture,- preverjanje vzrokov ¹kode in njihovih prihodkov za dejavnosti, \ t- modeliranje ulitkov in tokov.Ta igra, mes kalkulacije tudi spomnimo zelo resno pozicijo v pomorski industriji. Pri oblikovanju plavajoèe ali potopne strukture postane podrobna analiza MKE o njihovi uèinkovitosti in drugih znaèilnostih kljuè do estetskih in industrijskih re¹itev.Zdaj je na prvi stopnji projekta najbolj ekonomièno izdelati predhodne analize. To bo prepoznalo napake pri nadaljnjem oblikovanju. Najpomembnej¹i element izraèunov je doloèitev trenutne trdnosti konstrukcije. Obe celostno, èe dodatno v veèjih vozli¹è. Uporabljen je izraèun izraèunov in doloèitev trdnostne utrujenosti.V zadnjih letih je pri¹lo do revolucije v izraèunu neredov in postopoma odstopa od nedopustnosti lokalnega materialnega izra¾anja. V sistemu z zadnjim postane la¾je vzpostaviti ekstremne izku¹nje in prepreèiti vodne katastrofe, ki se lahko zgodijo. Trenutno obstajajo prizadevanja za razvoj standardov za zmanj¹anje ¹kode, povzroèene med trkom. Velik napredek pri izraèunu neredov so spro¾ili projekti EU "Harder" in "Cilji". Risba iz izraèunov neredov postaja vse bolj priljubljena.