Trgovska dru ba agricola tomasz koz owski

Manj¹e trgovske dru¾be vodijo svoje pravice. Tako imajo v njih precej druge raèunalni¹ke programe kot za velike komercialne mre¾e. Mlaj¹e trgovine ponavadi ustvarijo nekaj manj¹ih sortimentov, manj¹a obmoèja, zaposlujejo manj zaposlenih in kar je najpomembnej¹e - niso sestavljena iz splo¹nih pravil, ki delajo v skladi¹èih ob omre¾jih visoke hitrosti.

Zato lahko lastniki malih zasebnih trgovin bistveno spremenijo bistvo trgovine, na primer, da uvedejo promocije po lastni presoji.

https://mlash.eu/si/

Program Mini MarketProgram Mini Market, namenjen lokalnim trgovinam, je idealna re¹itev za mala komercialna podjetja. Omogoèa vam dobro vodenje skladi¹èa, vzdr¾evanje skladi¹ènega nivoja in nadzor nad vsemi aktivnostmi na podroèju novih izdelkov na trgu. Tak¹en program vam omogoèa, da od stanja kupljenega blaga uèinkovito od¹tejete ter uporabite novo blago in drug model. Majhne trgovine zaradi teh programov lahko redno uvajajo tudi projekte zvestobe in popuste.

lastnostiPri postavitvi trgovine je zelo pomembno razmi¹ljati o informatizaciji. To zmanj¹uje delovno obremenitev zaposlenih v tak¹ni trgovini, saj se veèina aktivnosti izvaja v zelo kratkem èasu s pomoèjo raèunalnika. Cenitev izdelka se na primer izvede z uporabo èitalnika èrtne kode in plaèilo se vkljuèi v raèunalnik, nato pa se izvleèe iz dr¾ave s pomoèjo skenerja, ki je povezan z raèunalnikom. To omogoèa, da se izognemo temu, da bi oznake za vsak izdelek nalepljale oznake, nato pa ceno povrnili s tveganjem za napako, ko jo sesekamo na fiskalni znesek. Ne bo se skrival, da je tudi v bli¾njih trgovinah tak¹na informatizacija praktièno praktièna in da bo trgovino vodil na zanesljiv naèin.