Tveganje rudarjev

Dokument o za¹èiti pred eksplozijoSkupaj s pravico ministra za gospodarstvo, polo¾aj in socialno obliko z dne 8. julija 2010 mora vsako podjetje razviti "dokument za za¹èito delovnih mest pred eksplozijo". To velja za zdravstvene in varnostne predpise skupaj z mo¾nostjo eksplozivnega ozraèja.

Kdo mora izdati tovrstne dokumente?Varnostni dokument pred odhodom mora biti izdan subjektom, ki povzroèajo proizvodne in / ali tehnolo¹ke postopke z uporabo proizvodov, ki lahko ustvarijo eksplozivne me¹anice in skladi¹èa, v katerih se hranijo. Èe je ocena tveganja uspe¹na, je treba pripraviti dokument o za¹èiti pred eksplozijami.

Kak¹en je namen dokumenta o za¹èiti pred eksplozijo?Ta vrsta znanja mora imeti doloèeno znanje o za¹èitnih ukrepih in omejiti uèinke eksplozije na doloèenih nevarnih obmoèjih.Za to potrebujete tudi izjavo delodajalca o pravilni in zanesljivi opremi ter o oceni tveganja v zvezi s ponudbo eksplozije.Dokument mora tudi potrditi, da so pripomoèki in institucije izvajali vse zahtevane varnostne in vzdr¾evalne standarde. Oèitno je, da zdravstveni in varnostni predpisi veljajo tudi za zaposlene, zato mora izjava vsebovati vrsto za¹èitnih ukrepov, ki so jim koristni, in veè o tem, kako je organizirana varnost na delovnem mestu.

Kdo ocenjuje tveganje eksplozije?Oceno tveganja za eksplozijo mora opraviti strokovnjak v sodobnem èasu. Verjetno je to na primer gradbeni strokovnjak, sam dokument pa ga izda delodajalec na podlagi certifikatov in spretnosti tehnolo¹kega procesa.