Usposabljanje za logistiene delavce

Osvetlitev v sili je prikazana v ¹e veèjem ¹tevilu predmetov. Ponavadi so to hi¹e, proizvodne hale, tudi unikatna delovna mesta, ¹ole in ¹ole. Ti èasi zasilne razsvetljave se ogla¹ujejo in v zasebnih sobah - enodru¾inskih hi¹ah in krajih.

https://neoproduct.eu/si/fresh-fingers-ucinkovita-resitev-proti-noznim-tonom/Fresh Fingers Učinkovita rešitev proti nožnim tonom

Naprave za zasilno razsvetljavo so zdru¾ene tako, da nenadno izklop elektriène energije ne povzroèi neprièakovanega izklopa razsvetljave. V nekaterih primerih bi tak¹en dogodek lahko imel katastrofalne posledice, podobno kot delovno mesto, kjer delujejo stroji z gibajoèimi se deli, ki niso za¹èiteni s pokrovom. Zato so bile v zakonu o gradbeni¹tvu doloèene ustrezne doloèbe za nujnost uporabe naprav za zasilno razsvetljavo.Zasilna razsvetljava, ki se izvaja po novem naèelu. Obstaja verjetno, da jih pripravijo same svetilke, v katerih je vidna majhna baterija. Polni se med vsakodnevnim delovanjem elektriènega omre¾ja, medtem ko se med upadom napetosti avtomatsko postavlja zasilna razsvetljava, ki polni elektriko iz akumulatorja. Ta pristop zahteva dodaten postopek za fazo osvetlitve, ki je fazna ¾ica s specifiènim napajanjem, ne glede na polo¾aj stikala za luèi. Je vredno, da je vir razsvetljave v svetilki led ¾arnica, ker prejme malo elektriène energije. LED sijalka v sili omogoèa uporabo obièajnih LED svetilk, primernih za trgovino, ni potrebe po nakupu posebnih ¾arnic od proizvajalca.Nov naèin delovanja sistema zasilne razsvetljave je centraliziran vir energije. V posebnem prostoru je na voljo niz visoko zmogljivih baterij, ki omogoèajo svetlobo v polni zgradbi celo veè ur. Za ¹e dalj¹e podalj¹anje èasa osvetljevanja in mo¾nost uporabe energije z naslednjimi napravami se uporabljajo tudi generatorji.