Varnostnih standardov

ATEX je pravni akt Evropske unije, ki ureja zahteve zaupanja in zdravstvenih pregledov, ki jih mora izpolnjevati vsak proizvod, ki se zaène izvajati na potencialno eksplozivnih obmoèjih. Najnovej¹a direktiva po konsolidacijskih delih, ki so ¾e bili standardi ATEX 2014/34 / EU, bo zaèela veljati 20. aprila 2016. Za vsak izdelek bodo potrebne naslednje oznake:

1. oznaka CE, 2. identifikacijska ¹tevilka enote, ki je izdala potrdilo, 3. simbol za za¹èito pred eksplozijo, 4. skupina eksplozij, 5. kategorija opreme, 6. vrsta za¹èite pred eksplozijo, 7. podskupina eksplozije, 8. temperaturni razred.Vsako jed je treba obleèi tako, da ne predstavlja gro¾nje. Izdajo certifikata s strani poobla¹èenih oseb (npr. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Center za potrjevanje in certificiranje Raziskave doo Gliwice se zme¹a s preostalimi postopki: 1. ES-pregled tipa - upo¹teva naèrt za zagotovitev, da jed izpolnjuje stroge zahteve direktiva, 2. zagotavljanje kakovosti proizvodnje - postopek za odobritev sistema kakovosti, ki omogoèa oznaèevanje proizvoda z oznako CE in izdajo izjave o skladnosti, 3. preverjanje izdelka - postopek presku¹anja in vrednost vsakega proizvedenega izdelka v projektu, ki vzpostavlja sodelovanje z naèelom, 4. zagotavljanje kakovosti proizvoda - doloèanje postopka uporabljen sistem kakovosti, vkljuèno s konènim pregledom in izku¹njami na izdelku, 5. skladnost s èlovekom - postopek za izpolnitev potrebnih preskusov vsake izdelane kopije s strani proizvajalca, da se zagotovi skladnost s stranko, ki je predstavljena v standardnem certifikatu ES in naèelno prièakovanja o podatkih; proizvodnja - postopek za pripravo tehniène dokumentacije opreme, dokumenti morajo biti shranjeni 10 let od zadnje proizvodnje, 7. po¹iljanje tehniène dokumentacije valuti, ki je bila sporoèena v skladi¹èu, dokumentacija mora imeti splo¹en opis, zasnovo, risbe, diagrame, opise, seznam standardov, rezultati preskusov in izraèunov, izjava o skladnosti, 8. preverjanje proizvodnje enote.