Vodena razsvetljava v gdynii

LED zasilna razsvetljava v javnih stavbah, ki jo vidimo kot del sistema po¾arne varnosti, mora izpolnjevati ¹tevilne zahteve, katerih vsebina je vkljuèena v predpise, ko tudi kolièine, povezane z ga¹enjem in razsvetljavo. Ta in nbsp pravila povzroèajo specifiène parametre orodij in vpenjal, analizirajo pa vpra¹anja glede lokacije znakov za izhod v sili, ki jih je treba upo¹tevati v dobro izdelani napravi za zasilno razsvetljavo. Zasilni LED lahko imenujemo:

nobenih izraèunov glede prièakovane intenzivnosti zasilne razsvetljave na evakuacijski ulici,nepotrebno doseganje izraèunov koeficientov odboja iz sten, tal ali stropov,pomanjkanje upo¹tevanja uèinkovitosti svetilk v bateriji, zlasti uèinkovitost svetilk z razsmerniki,nezmo¾nost namestitve zasilne razsvetljave za te izhode v sili in na posebnih obmoèjih ter z gasilnimi in medicinskimi napravami ustrezne intenzivnostiname¹èanje svetilk z evakuacijskimi znaki v pomene, ki so skrite ali zakrite z oglasi ali gradbenimi elementi doloèenega predmeta,izbira naprav, ki ne izpolnjujejo zahtevanih vrednosti ali ne dopu¹èajo delovanja v danih pogojih (npr. tistih, ki ne prikazujejo parametrov polnjenja ali praznjenja baterij in uporabe svetilk z razsmerniki pri temperaturi pod petimi stopinjami v mejah Celzija,neupo¹tevanje zahteve, da bo izpad elektriène energije v pododdelku aktiviral zasilno razsvetljavo tako, da akumulator ne bo popolnoma izpraznjen,v stanovanjih ne uporablja dinamiène LED osvetlitve v sili, kjer se lahko evakuacija izka¾e za bolj nevarno,pomanjkanje upo¹tevanja uporabe posebnega objekta in pogojev za evakuacijo za naèrtovani koncept zasilne razsvetljave (npr. evakuacija bolni¹nice na veè ravneh bo poèasnej¹a kot evakuacija enonivojske enote na ravni supermarketa.

Neuspe¹na prilagoditev zasnove in prilagoditev sistema zasilne razsvetljave pravilnim predpisom, ki vkljuèuje katastrofalne posledice ne samo za izvajalca projekta, ampak predvsem za potencialne ¾rtve uspeha resne gro¾nje. Konec koncev, zasilna LED osvetlitev z desne slu¾i za olaj¹anje evakuacije, zato ne smemo podcenjevati nians, saj lahko vplivajo na uèinkovitost re¹evalne akcije. Poseben sistem evakuacijske poti in slog dinamiène evakuacijske razsvetljave omogoèata prilagodljivo prilagajanje evakuacijskih pogojev obstojeèim po¾arnim razmeram na potencial evakuacije (npr. Kajenje po¾arne poti ali po¾ar na stopni¹èu. Zahvaljujoè visoko doloèenim re¹itvam je posredno prilagoditi evakuacijske in zasilne razsvetljave naèinu uporabe doloèenega objekta.