Zmanj anje in poravnava z davenim uradom

Vsak davèni zavezanec, ki prodaja blago fiziènim osebam, je odgovoren za evidentiranje prometa z uporabo blagajne. To je tehnologija, ki omogoèa pravilno poravnavo z davènimi uradi. Torej velja za zakon in prav tako je gotovo.

Kaj pa napaèna blagajna?

O takih konfiguracijah je treba zagotoviti tako imenovano rezervno gotovino. Njegova uporaba ni zakonska zahteva, zato je v naèrtu vsakega vlagatelja vnaprej razmi¹ljati o tak¹nem odhodu. V idealnem primeru deluje v preostalih vrstah izrednih razmer, ki potrebujejo ustrezno popravilo opreme. V vrednosti zakona o DDV je jasno navedeno, da èe davèni zavezanec ne more evidentirati prometa z rezervno blagajno, bi moral davèni zavezanec prenehati s prodajo. Rezervni urad lahko za¹èiti pred nepotrebnimi in nepredvidljivimi zastoji v knjigi. Ne smemo pozabiti, da je treba pripravljenost za uporabo rezervne blagajne sporoèiti davènemu uradu, pri èemer je treba omeniti odpoved opreme in podatke o nadomestnem obroku.

Na ¾alost, ko je bilo zgoraj omenjeno hitro, pomanjkanje blagajne, v tem znesku rezerv, se zbira s potrebo po ustavitvi prodaje. Potem ne morete dokonèati prodaje, in tak¹no ustvarjanje je nezakonito in lahko sprejme posledice v vlogi velikih finanènih bremen. Ne upo¹teva se situacija, v kateri bo kupec zaprosil za prejem.

Zato bi moralo biti preprosto obve¹èati o neuspehu servisne slu¾be za popravila, fiskalnih tiskarjih postnet in davènih organov glede luknje pri izdelavi zapisov o nakupu za eno uro popravila naprave, natanèneje stranke s ti¹ino v prodaji.

Samo pri uspe¹nosti spletne prodaje podjetniku ni treba prekinjati na¹e vloge, vendar zahteva veè pogojev - v vodenih evidencah mora biti natanèno navedeno, katero materialno plaèilo je bilo upo¹tevano; plaèilo se opravi na spletu ali po po¹ti. V tem primeru bo prodajalec - davèni zavezanec popoln do zadnjega, ko bo vstavil raèun za DDV.