Znanje poljskega jezika v ukrajini

Tolmaèenje je prevod, ki pomaga pri komunikaciji med dvema sogovornikoma, ki ne komunicirajo v tem enem jeziku. Tolmaèenje poteka redno, kar pomeni, da prevajalec nima èasa, da preveri besede v slovarju ali se spra¹uje o smiselnosti izjave. Pokazati morate svojo pozornost in reflekse, da je prevod za¾elen in ne izgubi obèutka, ki ga ¾eli sogovornik posredovati.

Najveèji je prevod konference, ki je naslovljen na uradne govore. Pogosto so uradna sreèanja hkrati opredeljena v veè jezikih - v razmerju, iz katerega jezika se govori in kaj poslu¹alci govorijo, ali v katerih dr¾avah poteka oddajanje v ¾ivo.

Tolmaèenje v prestolnici se razlikuje od simultanega tolmaèenja - bodisi tistega, ki se redno izvaja, konsekutivnega tolmaèenja - s prevodom poteka, dokler govornik ne konèa opombe in se izrazi s storitvijo posebnih posnetkov, ¹epetanih prevodov - ko so govori za doloèen govor oseba, ki sedi zraven nje. Obstajajo tudi sodni govori. Med njimi se dokument danes pouèuje v sodni dvorani in tako dokazuje, da je stanje zaprise¾enega prevajalca nepogre¹ljivo. Pogosto prevajalec pomaga izbrani osebi med potovanjem v tujino, kjer opravljajo poslovna / pogajalska sreèanja in je potreben prevod.

Veèina tolmaèev je v zdru¾enjih, ki ne poveèujejo le presti¾a, temveè ponujajo tudi izobra¾evalne produkte ali navedejo vede, v katerih lahko izbolj¹ate svoje kvalifikacije. Storitve takih oseb zlahka uporabljajo uradne komisije, ZN, Sodi¹èe Evropskih skupnosti, Parlament, Evropska komisija. Zato so preprièani, da ljudje, ki slu¾ijo prevodu, zagotavljajo visoko stopnjo prevajanja in natanènosti.